Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Debata nad Raportem o stanie Miasta Luboń za 2018 rok

W wykonaniu Zarządzenia Burmistrz Miasta Luboń nr 46/2019 z dnia 30 maja 2019 r., zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2019 r. poz.506), przedstawiamy Państwu „Raport o stanie Miasta Luboń za rok 2018”, zachęcając do jego lektury.

Dokument dostępny jest pod adresem:
https://bip.lubon.pl/cms_inc/cms_pobierz_dokument.php?id=4208&dok_id=11228
https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaLubon/document/556686/Zarz%C4%85dzenie-46_2019 lub w wersji papierowej w Urzędzie Miasta Luboń, pl. E. Bojanowskiego 2, pok. 019.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z treścią art. 28aa, ust. 6 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, Mieszkańcom Lubonia przysługuje prawo udziału i zabrania głosu w debacie dotyczącej Raportu, która odbędzie się na sesji absolutoryjnej Rady Miasta Luboń dnia 27 czerwca br. o godzinie 17.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Luboń.

Mieszkaniec, który zechce zabrać głos w debacie, zobowiązany jest złożyć do dnia 26 czerwca br. pisemne zgłoszenie do Przewodniczącej Rady Miasta Luboń, poparte podpisami co najmniej 50 osób. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady Miasta zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada Miasta Luboń postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Janusz Piasecki
Sekretarz Miasta