Przepraszamy ale do oglądania tej strony wymagane jest włączenie JavaScript.

Szkoła na Świerkowej – bliska perspektywa dobrego wykształcenia

Wybór dalszego kierunku kształcenia przez absolwentów klas ósmych często jest trudny. Chodzi przecież o zaplanowanie stabilnej przyszłości. Aby planów zrealizować trzeba wybrać zawód, który stwarza możliwości rozwoju i jest poszukiwany na rynku pracy. Warto też zwrócić uwagę na położenie placówki, dogodne względem miejsca zamieszkania. Usytuowany przy ulicy Świerkowej 8 w Poznaniu Zespół Szkół Mechanicznych im. Komisji Edukacji Narodowej spełnia powyższe wymagania. Nie dziwi więc fakt, iż absolwenci lubońskich oraz okolicznych szkół bardzo chętnie kontynuują naukę w ZSM. Jesteśmy sobie bliscy także poprzez podejmowane cyklicznie i szerokoaspektowo akcje wolontariackie, które nasza młodzież współorganizuje, przeprowadza lub troszczy się o bezpieczeństwo podczas ich trwania. Wśród bardzo licznych aktywności podejmowanych przez uczniów ZSM, w tym uczniów zamieszkujących Miasto Luboń, wymienić należy chociażby zabezpieczenie i opiekę nad prawidłowym przebiegiem organizowanego co roku Biegu Lubońskiego. W trakcie jego trwania kadeci klas mundurowych, podnosząc swoje kompetencje dbają o bezpieczeństwo jego uczestników. Nie sposób nie wspomnieć także prowadzonej cyklicznie przed pandemią systematycznej współpracy z Caritas diecezjalną, która w wymiarze lokalnym była prowadzona na terenie Miasta. Uczniowie ZSM pochodzący z Lubonia, choć nie tylko, organizowali dla osób potrzebujących z tego terenu zbiórki żywności ukazując w ten sposób, że wrażliwość serca i staranie o dobro drugiego człowieka w murach ZSM postawione są na pierwszym miejscu.

Wspomnieć należy również, że obecność uczniów naszej szkoły na stałe wpisała się w działania podejmowane przez instytucje Miasta Luboń. Ich systematyczna aktywność dostrzegana była i jest chociażby w codziennym funkcjonowaniu Domu Senior-Wigor. To tu młodzież szkoły pomagała w organizacji okolicznościowych festynów, pracach porządkowych czy przeprowadzała warsztaty z zakresu ratownictwa przedmedycznego. Ograniczenia związane z pandemia nieco spowolniły Ich aktywność, ufamy jednak, że uda nam się powróć do tej owocnej współpracy. Uczniowie szkoły są także obecni niosąc swą pomoc innym instytucjom Miasta.

Widzimy, że bezpośrednia aktywność naszych uczniów w życiu Lubonia jest stała i wynika z jednej strony z faktu bezpośredniej bliskości szkoły i Miasta, z drugiej zaś to nasi uczniowie zamieszkujący je stają się w wielu przypadkach inicjatorami tych cennych aktywności.

Udział w życiu społecznym łączymy z kształtowaniem postaw przedsiębiorczości uczniów, zapoznając Ich z pracą lubońskich instytucji. Dzięki temu na przestrzeni ostatnich lat absolwenci ZSM znajdują dobrze płatną, dającą możliwości rozwoju pracę. Warto w tym miejscu wspomnieć, że podejmują Oni swoją aktywność zawodową w wybranych przez siebie i wyuczonych w szkole zawodach, czyniąc to często w lubońskich firmach, w których odbywali swoje praktyki zawodowe.

Uczniowie naszej szkoły po jej zakończeniu są bowiem specjalistami wybranych przez siebie zawodów.

Nauka w naszej szkole to jednak nie tylko zajęcia dydaktyczne i pozalekcyjne aktywności. Podczas jej trwania nasi podopieczni biorą z sukcesem udział w wielu olimpiadach i konkursach przedmiotowych i pozaprzedmiotowych. Wśród zwycięzców i laureatów konkursowych zmagań są również uczniowie zamieszkujący Luboń. To Oni pokazują, że ZSM to szkoła, która znajduje się blisko Ich domu i pozwala Im rozwijać własne pasje i zainteresowania stając się miejscem kreatywnych, dobrych i przemyślanych inicjatyw.

W trosce o wysoki poziom edukacji nieustannie doposażamy gabinety w pomoce dydaktyczne i naukowe najnowszej generacji. Dysponujemy specjalistycznymi pracowniami: optycznymi, technologii mechanicznej, programowania oraz projektowania urządzeń i systemów mechatronicznych, maszyn sterowanych numerycznie CNC, elektropneumatyki i hydrauliki, automatyki, robotyki – to zaledwie część naszego dorobku. Firmy patronackie i współpracujące ze szkołą umożliwiają uczniom wejście w zawód już na etapie zdobywania edukacji. W ZSM funkcjonuje też ośrodek egzaminacyjny dla klasyfikacji zawodowych, które posiadamy.

Nasza oferta edukacyjna skierowana jest nie tylko do młodzieży o zainteresowaniach ścisłych i technicznych, ale też humanistycznych oraz związanych ze specyfiką służb mundurowych. Dlatego obejmuje różne typy szkół: Technikum Mechaniczne, Branżową Szkołę I stopnia, Branżową Szkołę II stopnia oraz Liceum Ogólnokształcące.

W Technikum Mechanicznym uczniowie kształcą się w klasach o kilku profilach:

 • Technik robotyk to nasza nowa propozycja objęta patronatem firmy Steelpress z Lubonia. Jest to zawód, który stanowi odpowiedź na dynamiczne zmiany zachodzące w przemyśle i gospodarce oraz na zapotrzebowanie rynku pracy. Obecne procesy produkcyjne w celu zwiększenia wydajności i efektywności muszą opierać się o daleko idącą automatyzację oraz robotyzację. Z tego względu technik robotyk jest jednym z bardziej atrakcyjnych zawodów przyszłości, a ponieważ istotnym składnikiem robotyki jest mechanika, elektrotechnika, elektronika, automatyka oraz informatyka, wiedza i umiejętności zdobywane przez uczniów, którzy zdecydują się na naukę tego właśnie zawodu są naprawdę szerokie. Będą je mogli doskonalić we współpracy z wieloma firmami. Praktyka zawodowa w klasie trzeciej (4 tygodnie) i czwartej (4 tygodnie) realizowana będzie w firmach z Poznania oraz powiatu poznańskiego zajmujących się serwisem, naprawą robotów przemysłowych oraz prowadzących produkcję zrobotyzowaną. Większość zajęć z zakresu kształcenia zawodowego będzie odbywała się w pracowniach szkolnych ZSM, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu, zaś niektóre zajęcia zawodowe w klasie czwartej i piątej będą prowadzone w warunkach przemysłowych w firmach: FlexLink Polska, KIDA, ROBOMATIQ, STEELPRESS. Naukowy patronat Wydziału Automatyki, Robotyki oraz Elektrotechniki i Robotyki Politechniki Poznańskiej przyczyni się do zwiększenia efektywności i jakości kształcenia w tym zawodzie a także zagwarantuje uczniom merytoryczne przygotowanie do kontynuowania edukacji na wyższych uczelniach.
 • Technik mechatronik
  Patronat nad klasą sprawują: STEELPRESS Sp. z o.o., zakład Cegielski – Poznań S.A. oraz H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. Ten poszukiwany zawód, łączący w sobie zagadnienia mechaniki, elektroniki i informatyki, w dobie powszechnej informatyzacji życia otwiera perspektywy nie tylko dobrze płatnej pracy, ale stwarza szanse rozwoju wszystkim, którzy go wybiorą. Ukończenie tego właśnie kierunku gwarantuje zdobycie umiejętności projektowania, programowania, konstruowania, montażu, demontażu urządzeń i systemów mechatronicznych oraz ich użytkowania i diagnozowania a także napraw obrabiarek sterowanych numerycznie, nowoczesnej aparatury medycznej czy poligraficznych maszyn cyfrowych.
 • Technik mechanik (klasa strażacka)
  Patronat nad klasą sprawują: zakład H. Cegielski – Poznań S.A., Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, zakład H. Cegielski – Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o. oraz Zarząd Miejskiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach współpracy z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu naszym przyszłym uczniom oferujemy uczestnictwo w zajęciach zorganizowanych w szkole i w Państwowej Straży Pożarnej, mające na celu przyswojenie wiedzy niezbędnej podczas organizacji i prowadzenia akcji ratowniczej, kształtującej postawy porządku prawnego i praworządności podczas realizacji obowiązków strażaka. Nauka technika mechanika obejmuje przygotowanie zawodowe polegające na teoretycznym i praktycznym przygotowaniu do zawodu mechanika – obsługi nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz do wykonywania prac projektowych, produkcyjnych czy remontowo – instalacyjnych maszyn i urządzeń technicznych. Uczniowie w trakcie nauki zdobędą umiejętności użytkowania narzędzi do komputerowego wspomagania przygotowania produkcji w ramach zajęć w pracowni komputerowej wyposażonej w oprogramowanie wspierające procesy kreślenia i projektowania. Ponadto jako uczniowie technikum mechanicznego klasy strażackiej zdobędą szerokie wykształcenie teoretyczne i praktyczne, które wykorzystają jako specjaliści projektowania, wytwarzania oraz eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych również w dziedzinie pożarnictwa. Absolwenci tej klasy mogą ubiegać się o przyjęcie do jednostek Państwowej Straży Pożarnej, kontynuować naukę w Szkole Aspirantów PSP czy Szkole Głównej Służby Pożarniczej lub podjąć pracę w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie, biurach projektowych, wszystkich pozostałych dziedzinach gospodarki wykorzystujących urządzenia mechaniczne; wielkich i małych zakładach pracy, korporacjach, firmach rodzinnych lub we własnej firmie.
 • Technik optyk
  Patronat nad klasą sprawują: firma Fielmann oddział w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Fizyki i Medar Optyk w Poznaniu. Zawód ten stanowi znakomitą ofertę dla osób pragnących w przyszłości podjąć pracę w gabinetach optometrystycznych, pracowniach czy salonach optycznych. Jego absolwenci będą potrafili wykonywać przyrządy i aparaty optyczne oraz pomoce wzrokowe i przeprowadzać badania komputerowe wzroku. Nauczą się też dokonywać pomiarów oftalmicznych za pomocą stereometru, oftalomometru, frontofokometru, kasety okulistycznej, tablic testowych; dobierać szkła okularowe lub soczewki kontaktowe korygujące wady wzroku a także doradzać klientom w zakresie doboru opraw okularowych pod względem estetycznym i technicznym czy wykonywać wszelkie naprawy różnych okularów. Absolwenci tej klasy znajdują zatrudnienie w pracowniach i salonach optycznych. Jednym z nich jest firma Fielmann Polska, w której znalazło zatrudnienie wielu naszych techników optyków.
 • Technik urządzeń dźwigowych
  Patronat nad klasą sprawuje Polskie Stowarzyszenie Producentów Dźwigów z siedzibą w Warszawie. Jest to zawód nowoczesny, z ogromnymi perspektywami na przyszłość. Osoba posiadająca kwalifikacje w tym właśnie zawodzie dokonuje montażu, naprawy, przeglądów i konserwacji stacjonarnych oraz mobilnych urządzeń dźwigowych, takich jak: windy osobowe i towarowe, schody ruchome, podesty podjazdowe dla osób niepełnosprawnych czy różnego rodzaju urządzenia dźwigowe zamontowane na pojazdach samochodowych. Osoba ucząca się w tym zawodzie ma także dodatkową możliwość zdobycia uprawnień konserwatora urządzeń dźwigowych przyznawanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

W Szkole Branżowej młodzież może kształcić się w zawodach:

 • Elektryk
  Dobrze wyposażone pracownie elektrotechniczne oraz ścisła współpraca z zakładami pracy zapewnia rzetelne pokazanie zawodu w realiach rzeczywistych warunków pracy. Szkoła ściśle współpracuje z firmą Elektromontaż Poznań. Uczniowie, którzy wybiorą ten zawód zdobędą umiejętność montowania i instalowania sieci elektrycznych, serwisowania oraz obsługi instalacji zalicznikowej, montowania, serwisowania i obsługi odbiorników energii jedno i trójfazowych oraz systemów elektrycznych, przeprowadzania podstawowych pomiarów elektrycznych instalacji i urządzeń oraz diagnozowania stanu technicznego instalacji.
 • Mechatronik
  Patronat nad klasą sprawują: STEELPRESS Sp. z o.o. oraz Cegielski – Poznań S.A. Uczniowie, którzy zdecydują się na ten zawód zdobędą umiejętność montażu i demontażu elementów, podzespołów i urządzeń mechanicznych, elektrycznych, elektronicznych, pneumatycznych i hydraulicznych w urządzeniach i systemach mechatronicznych; podłączania i uruchamiania urządzeń mechatronicznych oraz wykonywania niezbędnych regulacji, napraw czy konserwacji urządzeń i systemów mechatronicznych.

Osoby, które podejmą naukę w Branżowej Szkole I stopnia na pewno nie zasilą grona bezrobotnych. Wręcz przeciwnie – już dziś pracodawcy proponują tym specjalistom dobrze płatną pracę, np. w małych i dużych firmach, zakładach przemysłowych czy w nowoczesnych zakładach produkcyjnych. Absolwenci mają też możliwość kontynuacji nauki w ZSM w dwuletniej Branżowej Szkole II stopnia w trybie zaocznym, uzyskując po zdaniu egzaminu zawodowego tytuł technika. Mogą również zdawać egzamin maturalny i kontynuować naukę na wybranych studiach wyższych. Uczniowie Szkoły Branżowej odbywają praktyki w znanych i cenionych zakładach. Jednym z nich jest lubońska firma Steelpress, w której znalazło zatrudnienie wielu absolwentów ZSM.

W Liceum Ogólnokształcącym uczniowie mają do wyboru klasy o trzech profilach:

 • Klasa sportowo-obronna
  Patronat nad klasą sprawuje Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Przygotowuje młodzież do podjęcia pracy w różnych formacjach mundurowych.
 • Klasa policyjna
  Objęta jest patronatem Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu. To oferta dla osób marzących o pracy w Policji.
 • Klasa psychologiczno-pedagogiczna
  Patronat nad klasą sprawuje Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. To propozycja dla młodzieży pragnącej rozwinąć własne umiejętności interpersonalne i zainteresowanej problematyką społeczną.

Prezentując ofertę ZSM nie sposób pominąć faktu, że uczniowie naszej szkoły są finalistami Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości oraz Olimpiady Policyjnej w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Mogą też pochwalić się uzyskaniem tytułu Laureata w Międzynarodowym Konkursie Fotograficzno-Filmowym „I live by the Sea” objętym patronatem ONZ, zdobyciem złotego grantu w Ogólnopolskim Konkursie „Projektanci Edukacji”, zwycięstwem w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Projektanci edukacji. Od pomysłu do projektu, wyróżnieniem w Ogólnopolskim Konkursie „Elektronika, by żyło się łatwiej”. Wizerunku ZSM dopełnia bogata oferta zajęć pozalekcyjnych oraz kół zainteresowań. Warto dodać, że w szkole bardzo prężnie rozwija się działalność samorządowa i wolontariacka.

Więcej szczegółowych informacji na temat kierunków kształcenia, a także interesujących relacji z życia szkoły w postaci filmów, zdjęć, uczniowskich reportaży można znaleźć na stronie internetowej: www.zsken.pl, szkolnym Facebooku oraz You Tubie. Zapraszamy!